Bejelentkezés

Adatkezelési tájékoztató

A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen" elnevezésű, Norvég Alap által finanszírozott projekt keretén belül szervezett képzésekre való előjelentkezés és regisztráció során keletkezett adatok kezeléséről

 

1. Bevezetés, adatkezelési alapelvek

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) „A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen" elnevezésű, Norvég Alap által finanszírozott projekt keretében a képzések megszervezése és sikeres lebonyolítása érdekében a jelentkezők előjelentkezés, valamint a képzésekre való felvétel során keletkező adatait a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az említett tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő az adatkezelése során eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásainak, melynek hatályos szövege ingyenesen elérhető a njt.hu internetes oldalról. Jelen tájékoztatóban használt fogalmakon az Infotv.-ben meghatározott fogalmakat kell érteni.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja az érintettek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről, az Infotv. 20. §-ának megfelelően.

Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja azok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 

2. Adatkezelő, Adatfeldolgozó

Adatkezelő:

Név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

Cím: 1184 Budapest, Üllői út 400.

Adószám: 15735818-2-43

Képviseli: Ughy Attila polgármester

Tel.: +361/296-1300

Honlap: www.bp18.hu

E-mail: norvegalap@bp18.hu

 

Adatfeldolgozók:

Név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

Cím: 1181 Budapest, Üllői út 423. II. em. 1.

Cégjegyzékszám: 01-10-043324

Adószám: 12238051-2-43

Képviseli: Banyár László vezérigazgató

Tel.: +361/297-0799

Honlap: www.varosgazda18.hu

E-mail: varosgazda@varosgazda18.hu, ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu

 

Név: SynerBlue Kft.

Cím: 1025 Budapest, Vérhalom u. 31/d.

Cégjegyzékszám: 01-09-166185

Adószám: 10753888-2-41

Képviseli: Csősz Imre ügyvezető igazgató

Honlap: www.synerblue.hu

E-mail: info@synerblue.hu

 

3. Az egyes adatkezelésekről

3. a) Előjelentkezés

Érintettek köre: az Adatkezelő által meghirdetett képzésekre jelentkezni szándékozó érdeklődők, akik kitöltik az előjelentkezési űrlapot.

Az adatkezelés célja: az induló kurzusok résztvevői listájának összeállítása, az előregisztrált érdeklődők közötti szelekció a kurzusok minél optimálisabb összetételének kialakítása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása az előjelentkezési űrlapon. A honlapon történő előjelentkezéssel, az ehhez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásával – melynek módja a honlapon található előjelentkezési űrlap kitöltése – az érintett hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő a kurzusok minél optimálisabb összetételének kialakítása érdekében kezelje.

A kezelt adatok köre: az érintett vezeték- és keresztneve, neme, e-mail címe, születési éve, végzettsége és annak megnevezése, jelenlegi vagy előző munkakörének megnevezése, képzésre jelentkezésének célja, foglalkoztatási (munkaerőpiaci) státusza, ill. hogy kerületi lakos-e, kerületi munkahellyel rendelkezik-e, és hogy mikor érne rá a képzésen részt venni; a választott képzés elnevezése; több képzésre való jelentkezés esetén a jelentkezések számát; az elektronikus jelentkezés pontos ideje; email cím megerősítés pontos ideje; céges jelentkezés esetén a cég (cégnév; adószám; cégjegyzékszám; székhely, képviselő) adatait.

A kezelt adatok köre nem terjed ki különleges adatok kezelésére.

Az adatkezelés időtartama: az induló képzések pontos résztvevői listáinak összeállításáig, de legfeljebb a projekt lezárásáig (2017. április 30.).

Adattovábbítás harmadik személyek részére: az érdeklődők személyes adatai a képzések pontos résztvevői listáinak összeállítása érdekében – kizárólag e cél megvalósítása érdekében és ahhoz kötötten – továbbításra kerülhetnek a képzések kidolgozásában és megtartásában résztvevő képző szervezetek részére.

 

3. b) Kurzusokon való részvétel

Érintettek köre: a kurzusokra, képzésekre bejutott résztvevők, akik az ingyenesen biztosított képzési szolgáltatást igénybe veszik, és akik Adatkezelővel a szolgáltatások igénybevételéről szolgáltatási szerződést kötnek.

Az adatkezelés célja: a képzésekben résztvevők adminisztrálása és a velük való kapcsolattartás, a képzések dokumentálása (az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése), a résztvevők felhasználói fiókjának működtetése, ill. az Adatkezelő vagy harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése, összhangban az Infotv. 6. § (1) bekezdésével.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása a regisztráció során, ill. a szolgáltatási szerződés megkötésével. A végleges regisztrációval és a regisztráció sikeres megtörténtéhez szükséges további adatok rendelkezésre bocsátásával (valamint ezt követően a szolgáltatási szerződés megkötésével) az érintett hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő az ingyenesen igénybe vehető képzési szolgáltatások nyújtása érdekében a szolgáltatási szerződések megkötése és teljesítése céljából kezelje.

A kezelt adatok köre: az előjelentkezés során megadott adatok, továbbá egyéb, a szerződéskötés és a felhasználók azonosítása érdekében szükséges adatok (adóazonosító jel, személyi igazolványszám, születési hely, idő, anyja neve, lakcím).

A kezelt adatok köre nem terjed ki különleges adatok kezelésére.

Az adatkezelés időtartama: legkésőbb a projekt során az Adatkezelő által vállalt fenntartási időszak elteltéig (2017. április 30. + 5 év).

Adattovábbítás harmadik személyek részére: a résztvevők személyes adatai a képzések zavartalan lebonyolítása érdekében – kizárólag e cél megvalósítása érdekében és ahhoz kötötten – továbbításra kerülhetnek a képzések kidolgozásában és megtartásában résztvevő képző szervezetek részére.

 

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban Adatkezelő a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén Adatkezelő az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő és Adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelőnek és Adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene Adatkezelőnek.

Adatkezelő és Adatfeldolgozó a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

5. Az érintettek jogai, jogérvényesítés, jogorvoslatok

5.1. A tájékoztatás joga:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről.

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

5.2. Az adatok helyesbítése, törlése:

Az érintett kérelmezheti Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel.: +361/391-1400, honlap: http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

5.3. Tiltakozási jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett Adatkezelőnek a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

5.4. Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

 

5.5. Kártérítés:

Ha Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért és Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az Adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.